Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.sklep.pendo.com.pl  Administratorem i właścicielem Sklepu jest:
  Pendo Agnieszka Łapoczkin Frankowska
 2. 02-695 Warszawa ul. Śniardwy 4 lokal 52
 3. tel.+48 693-903-856 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta)
  rachunek: Citi Handlowy 58 1030 0019 0109 8503 0013 8909
  Adres do korespondencji:
  Pendo Śniardwy4/52  02-695 Warszawa
 4. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.sklep.pendo.com.pl
 5. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma Pendo Agnieszka Łapoczkin Frankowska, zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 pod numerem telefonu +48693903856  (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta) pod adresem e-mail: pendo@pendo.com.pl. Biżuteria dostępna w Sklepie wykonana jest ze Srebra próby 925, powlekanego 24 karatowym złotem, złota próby 0,333 i 0,585  kamieni szlachetnych i półszlachetnych.
 8. Pamięci USB są wykonane z mosiądzu, posrebrzonego, lub pozłoconego, z naturalnymi kamieniami półszlachetnymi, lub bursztynem prasowanym.
 9. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 10. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza),
  2.  minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.
 11. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny, proszę zapoznać się z wymiarami podanymi w opisie..


WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Składanie zamówień przez Internet na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.sklep.pendo.com.pl wybrać zakładkę „wpisz login i hasło jeśli chcesz założyć konto”, a następnie podać swój e-mail oraz hasło.
 4. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4 na podany przez klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie. 
 5. Po kliknięciu w link aktywacyjny klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, telefon oraz adres, może również podać informacje o płci oraz dacie urodzenia w celu korzystania z dodatkowych promocji.
 6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 7. Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

 

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 16, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 2. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia, zamówionego grawerunku lub adresu dostawy.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury wraz z informacją o prawie bądź braku prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” oraz dokonaniu akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji. Wysyłana jest wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z treścią niniejszego regulaminu, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.


CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem. 


PARAGONY I FAKTURY

 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.


TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.
 2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w drodze odbioru osobistego sklepie stacjonarnym.
 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty jest możliwy po mailowym potwierdzeniu przez Sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w sklepie stacjonarnym po okazaniu wydruku zamówienia lub ważnego dowodu tożsamości.
 7. Odbiór osobisty towaru jest możliwy w terminie 14 dni od dnia otrzymania mailowego potwierdzenia przez Sklep informacji o skompletowaniu zamówienia. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone i opłacone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz jej realizacji. Jednocześnie Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
 8. a. nieopłacenia Zamówienia w terminie 10 dni licząc od daty złożenia Zamówienia; b. podania przez klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki; c. braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia; d. podjęcia prób łamania zabezpieczeń Sklepu, wykorzystanie Sklepu niezgodne z przeznaczeniem, lub w przypadku gdy występuje inna próba oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta, w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem.


REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu art. 222 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: Pendo Śniardwy4/52  02-695 Warszawa, lub złożyć osobiście we wskazanym sklepie stacjonarnym. Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument ma prawo, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres: Pendo Śniardwy4/52  02-695 Warszawa lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: pendo@pendo.com.pl
 3. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Przykładowy, nieobowiązkowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji Konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres Pendo Śniardwy4/52  02-695 Warszawa. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem wskazanego terminu.
 8. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przed Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 12. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi Konsument.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:
  1. Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  2. Asortymentu, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony;

GWARANCJE

Biżuteria Pendo i pamięci USB Pendo, objęte są 6 miesięczną gwarancją. Gwarancji podlegają powłoki galwaniczne, obudowy, łańcuszki, zapięcia.

1.      Pamięć USB. Elektronika w pamięci USB i obudowa pamięci USB objęte są 24 miesięczną gwarancją, z wyłączeniem powłoki galwanicznej która objęta jest 6 miesięczną gwarancją.


DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz za odrębną zgodą w celach marketingowo-promocyjnych.
 6. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
 7. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.sklep.pendo.com.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 r.
 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook