Masz pytanie?

RODO

RODO 

 

1.  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest PENDO Agnieszka Łapoczkin-Frankowska ul. Śniardwy 4 lokal 52, 02-695 Warszawa NIP 5211979911

2.  Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez Pendo, a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

3.  Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).

4.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Pendo Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Pendo w następujący sposób:
-  za pośrednictwem poczty e-mail na adres pendo@pendo.com.pl
-  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:

PENDO ul. Śniardwy 4 lokal 52, 02-695 Warszawa

5.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

6.  Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

7.  Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

8.  Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

9.  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
b.  prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c.  prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d.  prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f.  prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
g.  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Pendo Agnieszka Łapoczkin-Frankowska zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook